Què fem
Conveni amb l’Institut Català del Sòl
Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Pla per al Dret a l'Habitatge 2004-2007
Participació en el Projecte de Llei per al Dret a l'Habitatge a Catalunya

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya ha promogut en els últims 13 anys la construcció de prop de 14.000 habitatges. 12.000 dels quals han estat construïts en règim de protecció oficial. Aquesta xifra representa el 80% del total d’habitatges de protecció oficial edificats a Catalunya amb capital privat.

A més a més, bona part d’aquests habitatges s’han promogut a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o en la denominada Regió 1, que és on major increment de preus ha sofert el sòl residencial i on més palesa resulta la necessitat d’oferta d’habitatge assequible. La qual cosa significa que si les Administracions Públiques comptessin més en la capacitat de les cooperatives d’habitatge federades, la FCHC. podria ser un instrument de col·laboració de primer ordre en les polítiques d’habitatge i sòl en el nostre país.

La FCHC. és membre de la Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC), de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI), i del Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya, de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit del Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 com a signant del Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 (Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya), del Consell Superior de la Cooperació (Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya), i del Consell d’Habitatge Social de Barcelona, dins el Consorci de l’Habitatge de Barcelona (Generalitat de Barcelona i Ajuntament de Barcelona).


Conveni amb l’Institut Català del Sòl

En data 12 de maig de 1987 es va formalitzar un conveni entre l’Institut Català del Sòl i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya per facilitar l’accés a sòl residencial urbanitzat a les cooperatives en actuacions promogudes per l’Institut.

En data 15 de desembre de 1997, davant del fet d’un creixement important d’afiliació de cooperatives amb vocació de dur a terme promocions continuades d’habitatges, es va formalitzar un nou conveni, que recollint tots els elements essencials de l’anterior, ha permès introduir millores en la col·laboració entre l’Institut i la Federació, com ho és una intervenció més important d’aquesta, atesa la seva funció de coordinar i protegir els interessos de les cooperatives d’habitatge.

Per garantir el compliment d’aquest conveni es va constituir la Comissió de Coordinació entre l’Institut i la Federació.

En data 27 d’octubre de 2003 es va formalitzar el vigent conveni entre l’Institut Català del Sòl i la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya.

Aquest conveni ha permès afavorir la disponibilitat de solars residencials edificables a les cooperatives d’habitatge per que desenvolupessin la seva tasca, fent possible l’accés a un habitatge digne a moltes famílies arreu de Catalunya, a més de fomentar la difusió de l’esperit cooperatiu, contribuint així a ésser un instrument bàsic pel desenvolupament de la política social d’habitatge.


Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

El dia 28 de juliol de 2006 es va dur a terme la signatura d’un conveni entre l’Honorable Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Francesc Baltasar, i el president de la Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya, Sr. Pere Esteve per tal de potenciar la promoció de l’habitatge protegit amb la finalitat social de facilitar l’accés al mateix a amplis sectors de la població resident a Catalunya. Aquest conveni és el fruit de intenses sessions de treball per part del consell rector, la direcció i el nostre assessor jurídic, per una banda, i per l’altra, la senyora Carme Trilla, Secretària General d’Habitatge, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i els responsables dels serveis jurídics del seu departament.


Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007

S’ha continuat endegant totes les accions necessàries per a negociar, preparar tècnicament i elaborar els convenis amb les administracions públiques que, en execució del Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, preveu l’article 46 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge, vehiculant i recolzant els convenis que pugui subscriure i, especialment, organitzar i EXECUTAR, en allò que sigui competència de la Federació, el conveni o els convenis entre aquesta i les Administracions i altres ens públics implicats.


Participació en el Projecte de Llei per al Dret a l’Habitatge a Catalunya

El paper reconegut a les cooperatives d’habitatges de Catalunya i a la pròpia Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya no hagués estat possible sense l’esforç de totes les persones que s’han compromès amb la nostra federació per a aconseguir que es tramités al Parlament de Catalunya un projecte de llei del Dret a l’Habitatge molt més sensible a la realitat del món cooperatiu i al paper que aquest ha de tenir, en coherència amb el mandat constitucional.

Per altra banda, el procés endegat relatiu al conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com els treballs actuals de cara a l’elaboració de convenis marc amb les entitats representatives del món municipal, que s’exposa més endavant, no hagués estat possible amb l’abast que actualment té, sense l’aplicació dels principis i acords que, mitjançant la intervenció de la nostra federació, van inspirar l’avantprojecte de Llei del Dret a l’Habitatge a Catalunya.

Endemés, atès que la Federació, per imperatiu legal i estatutari, ha de ser consultada en tots aquells projectes de llei o en l’elaboració de normes de rang inferior relacionades amb el món cooperatiu o el de l’habitatge, en sentit ampli. Aquesta posició d’entitat consultiva s’haurà de vertebrar adequadament, i vetllar perquè es compleixi escrupolosament. Un objectiu per l’any 2007 és establir els mecanismes adequats amb les administracions públiques per a què es normalitzi el procediment d’informe previ i consulta sobre els projectes esmentats. La tasca feta en l’elaboració del projecte de Llei pel Dret a l’Habitatge ens indica el camí a seguir.