Organs de Govern i Intervenció

Els òrgans de Govern de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya son:

L'Assemblea General

L’Assemblea General de la Federació, constituïda per les cooperatives associades vàlidament i degudament representades, és l’òrgan d’expressió de la voluntat social. Els acords d’aquesta són obligatoris per a tots els associats.

Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Federació que gestiona l’entitat i exerceix, quan escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. En tot cas, té competència per a establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i per a dur a terme la resta d’actes que li atribueixen la Llei, els reglaments i els estatuts socials.

La Federació, des de la seva constitució a l’any 1983, ha estat presidida per:

 • Eduardo Bobé i Mallat (1983 - 1997)
 • Jordi Fraile Guillamot (1997 - 1999)
 • Aurora Gómez Cano (1999 - 2002)
 • Josep Miró i Gilabert (2002 - 2006)
 • Pere Esteve Sala (2006 -2010)
 • Francisco Giménez Bautista - President en Funcions (2010 - 2011)
 • Eva Martínez Villar (2011-2018)
 • Enric Dimas Oliveras (2018-2019)
 • Jordi Galvez (2019-vigent)
 • El President del Consell Rector, que ho és de la Federació, té atribuïda en nom del Consell Rector la representació legal de la Federació.

  Els càrrecs de membres del Consell Rector no son retribuïts i tenen una durada de cinc anys.

  Interventor de Comptes

  L’Assemblea General elegeix d’entre els seus membres, que no formin part del Consell Rector, un interventor de comptes. El càrrec d’interventor no és retribuït i te una durada de cinc anys.