Objecte i finalitat

La Federació té com a objectiu final i principal vocació l'enfortiment de la unitat del cooperativisme d'habitatge a Catalunya i la intercooperació. A més a més, té altres objectius:

Vers l'administració

Objectius vers l'administracióLa representació pública del cooperativisme d'habitatge, de manera que pot exercir les accions legals pertinents, i també la representació i la defensa dels interessos generals de les cooperatives d'habitatge i dels associats respectius davant l'Administració pública i qualsevol altra persona física o jurídica.

Ser interlocutor amb l’administració per coordinar i executar la promoció d’habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu, dins del marc de la política d’habitatge del Govern.

Ésser reconeguda com a entitat col·laboradora de les Administracions públiques en la producció de sòl i promoció, en el mateix, d’habitatges assequibles per a la majoria de la població.

Per tant, que l’habitatge de protecció oficial es faci mitjançant societats cooperatives.

Donar confiança.

Potenciar el concepte de promoció d’habitatges en règim cooperatiu.

Defensar les millores del sector.

Vers les cooperatives

Objectius vers les cooperatives Potenciar la integració de totes les cooperatives d’habitatge de Catalunya dins la FCHC. Vetllar per al compliment dels principis cooperatius en la gestió de les cooperatives federades, de manera que la alta professionalitat demostrada no es contradigui amb els principis de transparència i participació dels socis cooperatius, oferint així una garantia per als socis cooperativistes.

Promoure i organitzar serveis d’assessorament tècnic i jurídic, i de qualsevol altre servei que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades.

Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu que es puguin suscitar entre les cooperatives associades, o entre aquestes i llurs socis, quan les parts afectades ho sol·licitin o ho hagin establert en els seus estatuts socials.

Promoure l’organització, l’orientació i la formació cooperatives dels socis, i, si escau, del públic en general.

Integració de totes les cooperatives d’habitatge de Catalunya.

Promoure la iniciativa de l’habitatge lliure en règim cooperatiu.

Potenciar la diversitat cooperativa

 • Habitatges en règim d’HPO
 • Habitatges en règim lliure
 • Habitatges en règim d’ús
 • Habitatges en règim de Lloguer
 • Residències d’habitatges en règim d’ús
 • Vers altres Federacions

  Objectius vers altres federacionsCol·laborar amb altres federacions de cooperatives d’habitatges d’àmbit estatal o internacional, així com federacions i organismes d’altres branques del moviment cooperatiu, per tal de potenciar-ne la unitat i la solidaritat.

   

  Vers la societat en general

  Objectius vers la societat en general Ser referent a Catalunya en la generació de solucions per facilitar l’accés de la població a l’habitatge en condicions més avantatjoses dins del model cooperatiu.

  Mantenir una presència activa en tot el que pugui significar un millorament sòcio-econòmic del poble català i participar en totes aquelles institucions i altres organismes que tinguin com a primordial funció d’assolir-ho.

  Participar en la difusió dels principis cooperatius i el foment de l’educació i la formació cooperatives.