Fem habitatge, fem cooperativa

L’habitatge és un dret bàsic de totes les persones, però no sempre ha estat tractat com a tal. Ha existit i existeix encara la concepció de l’habitatge com a bé especulatiu que, lluny d’acomplir la seva funció social, acaba satisfent interessos econòmics particulars i impedint garantir l’accés i manteniment del dret a l’habitatge per amplis col·lectius de la nostra societat.

La lluita per a un habitatge digne i accessible per a tothom i per garantir la seva funció com a bé d’ús, al servei de les persones, ha estat en l’origen del cooperativisme d’habitatge, i ara més que mai ha de formar part de les seves prioritats. Ho està també fer-ho en condicions de coresponsabilitat i transparència en la gestió, de sentit comunitari i ajuda mútua.

La vocació per arribar als col·lectius amb més dificultats, l’experiència de compartir espais comuns, l’exigència de criteris ambientals i de qualitat més enllà dels obligats... forma part també de la història del cooperativisme d’habitatge a Catalunya.

Un cooperativisme que ha agafat fórmules diverses al llarg del temps i que avui es troba en un moment de creixement i de profundes transformacions per tal de donar resposta a les noves necessitats d’accedir, viure i conviure en un habitatge, per evitar les noves formes d’exclusió i també per a combatre les noves maneres d’especular.

Per tot això, les cooperatives que ens presentem com a candidatura conjunta per formar part del Consell Rector de la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya (FCHC) manifestem que volem treballar per una Federació que:

 • Impulsi el dret a l’habitatge, especialment de les persones amb més dificultats, a través de la proposta, seguiment i exigència de les garanties necessàries per fer-lo efectiu.
 •  
 • Enforteixi l’habitatge com a bé d’ús en totes les seves formulacions, posant l’èmfasi en aquelles opcions més innovadores i desconegudes.
 •  
 • Promogui el model cooperatiu, en les seves diverses fórmules, per a accedir a un habitatge, tant amb la difusió entre la ciutadania com amb la incidència en els poders públics i les transformacions legals necessàries.
 • Per tot això treballarem per una Federació:

 • Representativa de la diversitat del cooperativisme d’habitatge.
 •  
 • Útil als seus membres i a la societat.
 •  
 • Amb capacitat d’incidència i d’impacte.
 • I per tant ens comprometem a:

 • Obrir una nova etapa en la Federació, amb tot el reconeixement cap a la feina feta però compromesos amb les noves exigències que el cooperativisme i la garantia al dret a l’habitatge ens plantegen.
 •  
 • Fer-ho de forma col·lectiva tots els membres del Consell Rector i de forma oberta amb la resta de cooperatives membres.
 •  
 • Treballar de forma intensa en els propers mesos per a redactar uns Estatuts, modificant els actuals si cal, que ens ajudin a acomplir els objectius que ens marquem per la Federació.
 • El Consell Rector